ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. TÁRGY

A jelen dokumentum a Blue Bird Cafe Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 12. fszt.; cégjegyzékszám: 01-09-198685) („Szolgáltató”) által megállapított általános szerződési feltételeket („ÁSZF”) tartalmazza, amelynek mentén a Szolgáltató által üzemeltetett privát karaoke szobák igénybevételére sor kerülhet. 


2. SZOLGÁLTATÁS

2.1. A Szolgáltató a Gozsdu udvarban (cím: 1072 Budapest, Dob utca 16.) található alagsori helyiségben kialakította a BlueBird Karaoke Rooms elnevezésű létesítményt. A BlueBird Karaoke Rooms 5 egyedi kialakítású, privát karaoke szobát foglal magában, amelyeket a Vendégek minden nap 20 óra és 3 óra között vehetnek igénybe ellenérték fizetése mellett („Szolgáltatás”). 

2.2. A Szolgáltatást előzetes foglalást követően, a foglalást végző személy („Megrendelő”) által meghatározott személyek („Vendég”) vehetik igénybe.

2.3. A Szolgáltatás előzetes lefoglalására a https://bbrooms.hu/hu/ („Honlap”) weboldalon keresztül, előzetes regisztrációt követően van lehetőség.
2.4. A Megrendelő a foglalás véglegesítésével, elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

2.5. A Szolgáltatás igénybevétele során a Vendégek kötelesek a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, a Honlapon feltüntetett előírásoknak, valamint a BlueBird Karaoke Rooms Magatartási Kódexében foglaltaknak megfelelő magatartást tanúsítani.

3. FIZETÉS 

3.1. A Szolgáltatás igénybevételéért a Megrendelő óránként a Honlapon az adott szoba vonatkozásában meghatározott ellenértéket („Belépő Díj”) köteles fizetni, az alábbiak szerint: (i) amennyiben a Megrendelő a 2.2. pontban foglaltaknak megfelelően előzetesen lefoglalja a Szolgáltatást, akkor a Belépő Díj megfizetésére a foglalás véglegesítése körében bankkártyás fizetés útján kerül sor; (ii) egyéb esetben a Belépő Díj megfizetésére a BlueBird Karaoke Rooms recepcióján a Szolgáltató alkalmazottjainál kerülhet sor a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően.

3.2. A Belépő Díj megfizetéséről a Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelő bizonylatot kibocsátani, a Megrendelő erre irányuló kérése alapján pedig a Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő számlát kibocsátani.

4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
4.1.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Vendégeket tájékoztatja a jelen ÁSZF-ben, a Honlapon feltüntetett előírásokban, illetve a Magatartási Kódexben foglaltakról.
4.2. A szobák átvételét megelőzően legalább egy Vendégnek alá kell írnia a BlueBird Karaoke Rooms Magatartási Kódexét, valamint a felelősségvállaló nyilatkozatot, amelyben felelősséget vállal a csoport által okozott károkért. A felelősségvállaló nyilatkozatot aláíró személynek emellett át kell adnia a Szolgáltató alkalmazottai részére személyazonosításra alkalmas, fényképes azonosító okmányát.
4.3. A karaoke szobába való belépéssel valamennyi a Vendég úgy nyilatkozik, hogy a megismerte a BlueBird Karaoke Rooms Magatartási Kódexét és tudomásul vette az abban foglaltakat.

4.4. A karaoke szobába legfeljebb a foglalásban feltüntetett számú személy léphet be.

4.5. A lefoglalt időtartam elteltét követően a Vendégek kötelesek elhagyni a karaoke szobát. Abban az esetben, hogyha a Vendégek a Megrendelő által lefoglalt és kifizetett csomagban foglalt, lefogyasztható összeg fennmaradó részét fel kívánják használni, akkor erre a Szolgáltató a BlueBird Karaoke Rooms előterében található bárban biztosít számukra lehetőséget.


5. KÉSÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
5.1. A Megrendelő köteles értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben a Vendégek előreláthatóan nem fognak időben megérkezni a BlueBird Karaoke Roomsba. 5.2. Abban az esetben, hogyha a Megrendelő a 15 percet meghaladó késésről nem tájékoztatja előzetesen a Szolgáltatót, akkor a Szolgáltató jogosult a 15 perc elteltét követően a szoba értékesítésére. Amennyiben a Vendégek a lefoglalt idősáv kezdetét követő 1 órán belül már csak azt követően érkeznek meg, hogy a szoba a jelen pont szerint értékesítésre került, akkor a 6.2. pontban foglaltak szerint a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelő számára a foglalás módosítására. A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató rögzíti, hogy visszafizetési kötelezettséget ilyen esetben sem vállal.
5.3. A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató rögzítik, hogy abban az esetben, hogyha a Vendég lefoglalt időpontnál később veszi át a karaoke szobát az nem befolyásolja a Szolgáltatás igénybevételére nyitva álló idő lejártát és a karaoke szobát a Vendégek kötelesek a lefoglalt idő lejártakor elhagyni, függetlenül attól, hogy a Megrendelő a késésről előre tájékoztatta a Szolgáltató, vagy sem.

6. A FOGLALÁS MÓDOSÍTÁSA, LEMONDÁSA
6.1. A lefoglalt időpontot megelőzően, amennyiben a Megrendelő módosítani kívánja a foglalásának időpontját vagy a korábban lefoglalt szoba helyett egy másik szobát kíván lefoglalni, akkor erről köteles a Szolgáltató + 36 30 46 18 326 telefonszámon elérhető BlueBird Karaoke Rooms ügyfélszolgálatával („Ügyfélszolgálat”) egyeztetni. A Szolgáltató vállalja, hogy a foglalás módosításában lehetőségei szerint együttműködik a Megrendelővel annak érdekében, hogy a Megrendelő kívánságának megfelelően módosításra kerüljön a foglalás.
6.2. A Megrendelő a lefoglalt időpontot megelőző 48 órát megelőzően jogosult a Szolgáltatás díjtalan lemondására, amelyet az Ügyfélszolgálat Honlapon feltüntetett e- mail címére küldött e-mailben tehet meg.
6.3. A Szolgáltatás 6.2. pont szerinti határidőn belül történő lemondása esetén a felek között létrejött szerződés megszűnik és a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalt Belépő Díj összegét a lemondást követő 7 munkanapon belül visszautalja a Megrendelő részére a Vendég által a foglalás körében megadott bankszámlaszámra.
6.4. Amennyiben a Megrendelő az 6.2. pontban foglalt határidőn túl, de még a lefoglalt időpontot közvetlenül megelőző 48 órás időszakot megelőzően jelzi a Szolgáltató felé, hogy le kívánja mondani a foglalását, akkor ezt az 6.2. pontban megfogalmazott módon teheti meg a Belépő Díj 50%-ával megegyező összegű bánatpénz fizetése mellett. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen pont alapján a bánatpénz fizetésére vonatkozó követelését levonja az átutalt Belépő Díj összegéből. Emellett a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalt Bérleti Díj fennmaradó 50%-át a lemondást követő 7 munkanapon belül visszautalja a Megrendelő részére, a Megrendelő által a foglalás körében megadott bankszámlaszámra.

6.5. A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató rögzíti, hogy abban az esetben, hogyha a Megrendelő a fenti 48 órás határidőn belül mondja le a foglalását, akkor a Szolgáltatót a Belépő Díj teljes összege illeti meg. 


7. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

7.1. Vendégek nem fogyaszthatnak a BlueBird Karaoke Rooms területén máshol vásárolt ételt, illetve italt. 

7.2. A BlueBird Karaoke Rooms teljes területén tilos a dohányzás és e-cigaretta használata sem megengedett.
7.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Vendégeket, hogy a BlueBird Karaoke Roomsban lejátszott hang-, illetve képfelvételek kizárólag csak a Vendégek szórakoztatásának célját szolgálják, ezen felvételek kereskedelmi célú rögzítése, nyilvánossághoz közvetítése szigorúan tilos.
7.4. A Szolgáltató alkalmazottai jogosultak a 7.1, 7.2, 7.3. pontokban foglaltak szabályokat ismételten megsértő személyeket kiutasítani a BlueBird Karaoke Rooms területéről.
7.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a belépés jogát olyan személyektől, akik túlzott alkoholos befolyásoltság, vagy kábítószer befolyása alatt áll, illetve azon személyektől, akik kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítanak.

8. FELELŐSSÉG 

8.1. A felelősségvállaló nyilatkozatot aláíró személy teljes polgári jogi felelősséggel tartozik a karaoke szobában, vagy a BlueBird Karaoke Rooms tartozó egyéb helyiségekben okozott bármilyen kárért.

8.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendégek BlueBird Karaoke Rooms területére behozott értékeinek megőrzéséért.


9. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
9.1.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek megváltoztatására.
9.2. Ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF teljesülése, vagy végrehajtása során nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF–ben foglalt valamely feltételhez, ez semmiképpen sem értelmezhető a ÁSZF-ben szereplő bármilyen jogról való lemondásként; nem fosztja meg továbbá a Szolgáltatót azon jogától, hogy az adott, vagy az ÁSZF–ben foglalt egyéb feltételhez szigorúan ragaszkodjék a továbbiakban. Bármilyen jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatot írásba kell foglalni és szűken kell értelmezni.
9.3. Amennyiben valamely a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezés részben vagy egészben érvénytelen, kikényszeríthetetlen, vagy azzá válik, akkor az adott rendelkezés jelentését olyan módon kell átalakítani, ha ez megvalósítható, hogy az adott rendelkezés érvényes és kikényszeríthető legyen, amennyiben pedig nem létezik olyan lehetséges értelmezés, amely mentén az adott rendelkezés érvényesnek és kikényszeríthetőnek minősülhet, akkor úgy kell tekinteni, hogy annak helyébe olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezés lép, amely a lehető legközelebb esik a Szolgáltató jelen ÁSZF elkészítésekor fennálló szándékához. A félreértések elkerülése érdekében, a Szolgáltató rögzíti, hogy valamely rendelkezés érvénytelenné válása az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.